ČVOH 2023

            Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, HaP M.R.Štefánika v Hlohovci

                                             Čo vieš o hviezdach ?    

                

Štatút 33. ročníka  celoslovenskej vedomostnej súťaže

Vyhlasovateľ :  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Hvezdáreň a planetárium  M.R. Štefánika v Hlohovci

Podmienky :     Súťažiť sa bude v troch kategóriách

 1. kategória – žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 – ročného gymnázia
 2. kategória – žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 1. ročník 8 – ročného gymnázia, 2.- 4. ročník  8 – ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
 1. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročník 8 – ročného gymnázia

2.- 5. ročník 5 – ročného gymnázia

 

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómie. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov : všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómií.

 

Priebeh súťaže :

Súťaž bude trojstupňová.

 1. Okresné, resp. regionálne kolá

   Organizačne zabezpečia:

hvezdárne, astronomické kabinety,osvetové strediska, centra voľného času,regionálne kulturné centra.

 

 1. Krajské kolá

    Organizačne zabezpečia:

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo – Nitriansky kraj

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo – Bratislavský kraj

Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika Hlohovec – Trnavský kraj

Hvezdáreň v Partizánskom – Trenčiansky kraj

Krajská hvezdáreň v Žiline – Žilinský kraj

Hvezdáreň v Banskej Bystrici organizačná súťaž KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom –

– Banskobystrický kraj

Hvezdáreň Michalovce – Košický kraj

Hvezdáreň a planetárium v Prešove – Prešovský kraj

 

III. Celoslovenské kolo

Organizačne zabezpečí Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

 

Postupový kľúč :

Do krajských kôl budú postupovať jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste v okresných, resp. regionálnych kolách. Do celoslovenského kola budú postupovať umiestnení na 1. až 3. mieste v krajských kolách.

 

Porota :

 1. Pre okresné kola menuje porotu organizátor okresného kola v príslušnom okrese.
 2. Pre krajské kola menuje minimálne trojčlennú porotu organizátor krajského kola v príslušnom kraji pre každú kategóriu zvlášť.
 1. Pre celoslovenské kolo menuje päťčlennú porotu generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne

v Hurbanove pre každú kategóriu zvlášť.

Kompetencie poroty :

Porota hodnotí odpovede jednotlivých súťažiacich podľa bodového systému  , ktorý odsúhlasila na základe návrhov organizátorov príslušných kôl súťaže. Kontroluje správnosť zadaných úloh a po   s organizátorom príslušného kola ich schvaľuje. Vyhlasuje víťazov súťaže.

Termíny súťaží :

Okresné, resp. regionálne kolo :  HaP M.R.Štefánika v Hlohovci

 1. kategória : 28.marca 2023          9:00 hod.
 2. kategória : 29.marca 2023          9:00 hod.
 3. kategória : 30.marca 2023          9:00 hod.

Prihlášky do okresného kola zasielajte do 17. marca 2023 !

 

Krajské kolo :  HaP M.R.Štefánika v Hlohovci

   

 1. kategória : 25.apríla 2023            9:00 hod.
 2. kategória : 26.apríla 2023            9:00 hod.
 3. kategória : 27.apríla 2023            9:00 hod.

 

Celoslovenské kolo : Presný termín a miesto konania finále oznámi SÚH organizátorom  krajských kôl najneskôr do konca marca 2023.

Priebeh súťaže :

Okresné, regionálne, krajské kolo

Pozostáva z dvoch, eventuálne troch nezávislých častí

 1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10 častí:
 2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
 3. Ústne kolo

Priebeh súťaže je v plnej kompetencií okresných a krajských organizátorov.

Celoslovenské kolo

Pozostáva zo štyroch nezávislých časti

 1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 3 – 10 častí
 2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
 3. Riešenie testu z histórie astronómie
 4. Ústne kolo
 5. Mimosúťažné úlohy v planetáriu zamerané na orientáciu na oblohe

(v prípade dostupnosti planetária).

Zadávanie úloh :  Úlohy do jednotlivých kôl navrhujú ich organizátori a schvaľuje ich porota

v príslušnom kole.

Ubytovanie a doprava :  Pre okresné a krajské kola sa ubytovanie pre súťažiacich nezabezpečuje.          

                                           Cestovné a stravné náklady hradí vysielajúca organizácia (škola).

 

 

Na celoslovenskom kolo bude pre súťažiacich a sprevádzajúcu osobu zabezpečené ubytovanie na základe formulára, ktorý súťažiaci obdrži na krajskom kole. Stravovanie organizátor nezabezpečuje. Cestovné lístky Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) zabezpečí organizátor len pre doprevádzajúcu osobu na základe formulára, ktorý súťažiaci obdrži na krajskom kole. Každého súťažiaceho môže sprevádzať len jedna osoba.

Cestovné lístky pre súťažiacich organizátor nezabezpečuje, nakoľko súťažiaci (žiaci, študenti) majú nárok na bezplatné cestovné lístky prostredníctvom ŽSR. Pre tento účel je potrebné si vopred na ŽSR vybaviť preukaz pre žiakov a študentov a v dostatočnom časovom predstihu si zabezpečiť bezplatný cestovný lístok.

 

Mgr. Marián Vidovenec                                                                 Mgr. Karol Petrík

generálny riaditeľ SÚH                                                                 riaditeľ HaP M.R. Štefánika

Hurbanovo                                                                                   v Hlohovci

v .r.                                                                                                v. r.