Projekt SCINET

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE INTERREG SR – ČR 2014 – 2020, SCINET 304011D204

NÁZOV PROJEKTU

Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko- českom pomedzí

PARTNERI PROJEKTU

Vedúci partner: Gymnázium Púchov

Hlavný cezhraničný partner:  Slezská univerzita v Opavě

Partneri projektu: Gymnázium Valašské Klobouky, Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Finančná podpora

Projekt SCINET je realizovaný za finančnej podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Spolufinancovanie zo zdroja EÚ: 120 000 EUR

CIEĽ PROJEKTU

304010001 – 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

OBLASŤ INTERVENCIE

118 – Zvyšovanie významu systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska pracovného trhu, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnaniu a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravu učebných plánov a vytváranie a rozvoj systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania.

POPIS PROJEKTU

Projekt je zameraný na kvalitatívnu inováciu vzdelávacieho procesu na SŠ v cezhraničnom regióne v oblasti exaktných, prírodovedných, informatických a technických vied. Táto oblasť vzdelávania je zásadná pre uplatnenie absolventov na odborovo špecifickom trhu práce v priemyslovej sfére. Projekt ďalej vytvára unikátnu heterogénnu vzdelávaciu infraštruktúru, ktorá ťaží z cezhraničnej synergie dvoch SŠ, výskumne orientovaného VŠ pracoviska a odbornej prírodovednej inštitúcie. Projekt rozvíja odbornú pripravenosť učiteľov stredných škôl, ktorých konfrontuje s aktuálnymi a relevantnými trendmi v oblasti prírodných a technických vied. Študenti stredných škôl budú mať možnosť zapojiť sa aj do vedeckých a vývojových projektov a získať nezanedbateľné výhody i na medzinárodnom trhu práce.

Vďaka zamýšľanému prepojeniu regionálne blízkych pedagogických inštitúcií, vzdelávacích, vedeckých a odborných pracovísk, vytvoríme sieť dlhodobo spolupracujúcich organizácií s prípravou mládeže na uplatnenie v oblastiach technologických domén budúcnosti, ako sú nanotechnológie, robotika, environmentalistika, aplikovaná fyzika a multimédiá.

 

VÝSLEDKY PROJEKTU

Projekt vytvára novú heterogénnu cezhraničnú vzdelávaciu infraštruktúru, zahrňujúcu SŠ, VŠ a odborné prírodovedné pracovisko. Projekt umožní naviazať cezhraničné kontakty medzi SŠ a VŠ študentmi, SŠ pedagógmi a akademickými pracovníkmi, ako aj medzi vedeckými a odbornými pracovníkmi z obidvoch strán hranice.

Projekt je zameraný na skvalitnenie vzdelávania v oblasti exaktných, prírodovedných, informatických a technických odborov. Tieto odbory sú kľúčové pre uplatnenie na trhu práce v priemyselnej sfére, ktorá hrá významnú úlohu pri zlepšovaní životných podmienok obyvateľov regiónu.

Projekt je zameraný na skvalitnenie vzdelávacieho procesu a zlepšenie dostupnosti špičkového vzdelávania v cezhraničnom regióne, pričom vzdelávanie je kľúčovou súčasťou vybavenosti územnej infraštruktúry a občianskych služieb.

Všetky projektové aktivity a výstupné ukazovatele projektu majú dopad na členov cieľovej skupiny na oboch stranách hranice. Plánované inovácie vzdelávacieho procesu budú využívané spoločne v novovytvorenej heterogénnej cezhraničnej vzdelávacej infraštruktúre. Všetky plánované aktivity projektu vykazujú výrazný inovatívny potenciál pre zlepšenie stavu, dostupnosti a kvality vzdelávania a tým aj nesú značný prínos pre zlepšenie stavu cieľových skupín.

Všetci projektoví partneri sú inštitucionálne a personálne zviazaní s cezhraničným regiónom. Rovnako aj všetky plánované aktivity sú vykonávané priamo v cezhraničnom regióne na slovensko-českom pomedzí a integrujú celistvo záujmové a cieľové skupiny relevantné pre naplnenie cieľov a intencií projektu. Inštitúcie, v ktorých sa vykonávajú a napĺňajú praktické ciele projektu, spojené s cestovnými nákladmi, sú v geograficky blízkych oblastiach a nepredstavujú žiadne zvýšené finančné náklady. Naopak, synergia odlišných inštitúcií je relevantnou výhodou pri plnení cieľov a zámerov projektu.

Informácie o programe INTERREG SR – ČR nájdete na stránke:

http://www.sk-cz.eu