SAS – odbočka Hlohovec

Logo SAS pri SAV

Slovenská astronomická spoločnosť združuje vedeckých a odborných pracovníkov a vážných záujemcov o astronómiu a príbuzné odbory. Svoju činnosť rozvíja pri SAV a AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici, kde je sídlo spoločnosti. Riadnym členom sa môže stať každý záujemca o astronómiu, ktorý sa písomne prihlási za člena a súhlasí s poslaním a úlohami spoločnosti. Členstvo je individuálne a kolektívne.

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) – odbočka Hlohovec bola založená ako vôbec prvá odbočka SAS na Slovensku už v roku 1961 a má teda vyše 40 ročnú tradíciu. Súčasným predsedom SAS pri SAV odbočky v Hlohovci je RNDr. Svetozár Štefeček a pokladník Mgr. Jozef Krištofovič. Konzultácie poskytujeme v utorok v čase od 9:00 do 15:00. Sídlo odbočky je vo Hvezdárni a planetáriu M.R. Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 41. Členovia môžu využívať prístrojové vybavenie hvezdárne, časopiseckú a odbornú literatúru knižnice.

Poslaním odbočky je aktivizovať svojich členov a záujemcov o astronómiu pri plnení najmä týchto úloh:

  • Popularizovať astronómiu a príbuzné prírodovedné poznatky.
  • Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov a poskytovať im pomoc v pozorovateľskej práci.
  • Venovať zvýšenú pozornosť záujmovej práci s mládežou, poskytovať jej pozorovateľskú činnosť v spolupráci s HaP Hlohovec a pozorovateľňami v blízkych okresoch.
  • Rozvíjať pozorovateľskú činnosť a astronomické aktivity v územnej pôsobnosti odbočky v okresoch Bánovce nad Bebrabou, Galanta, Hlohovec, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Senica, Skalica, Šaľa, Topoľčany, Trenčín, Trnava a Zlaté Moravce.
  • Spolupracovať s pracoviskami SAV, školami všetkých typov a Centrami voľného času. Organizovať semináre pre učiteľov a vedúcich astronomických krúžkov.