Vesmír očami detí 2018

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE

V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,

CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI

 

vyhlasujú

XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

 

                                                                    VESMÍR OČAMI DETÍ

                                                                        

 

Súťaž prebehne v dvoch etapách:

 

1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)

2. etapa - celoslovenské  kolo

Podmienky súťaže:

 

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

1. kategória – materské školy

2. kategória - 0. - 4. ročník ZŠ

3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ

4. kategória - základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ

5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2.

 

Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho (viď príloha). Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie.

Prosíme súťažiacich, aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko sa stočením výkresy znehodnocujú.

V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

  

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 31. marca 2018 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je predbežne naplánované na

10. apríla 2018.

                                                                      

Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.

 

Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresných kôl: 

za okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany do: 28. februára 2018.

na adresu: Hvezdáreň a planetárium M.R.Š.

                  ul. Sládkovičova 41

                  920 01 Hlohovec 

 

VZOR na vyplnenie zadnej strany výkresu:

Meno autora:

Trieda:

Názov práce:

Vek:

Adresa autora:

Kategória:

Škola:

Meno vyučujúceho:

Pečiatka školy: