Csereho astronomické dni 2015

 

TRNAVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ

HVEZDÁREŇ  A  PLANETÁRIUM  Milan Rastislava  Štefánika  v  HLOHOVCI 

KATEDRA  FYZIKY  PEDAGOGICKEJ  FAKULTY  Trnavskej univerzity

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV , odbočka v Hlohovci

 zorganizovali 16. ročník:   CSEREHO  ASTRONOMICKÉ  DNI   v Hlohovci 

dňa 20. február 2015 - podujatie je venované zakladateľovi astronómie v Hlohovci
a neúnavnému popularizátorovi astronómie na Slovensku – Dr. E. Cseremu. Na seminári odzneli nasledovné prednášky:

Prof. RNDr. Július Krempaský DrSc. ,- Pedagogická fakulta TU – Vesmírne fyzikálne extrémy

Doc.RNDr.Peter Čerňanský PhD., - Pedagogická fakulta Univerzity Konštatína filozofa v Nitre – Priestor a čas

Mgr. Karol Petrík, HaP M.R.Štefánika Hlohovec – O svetle