Vesmír očami detí 2017

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE

V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,

CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI

 

vyhlasujú

XXXII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ

 


Súťaž prebehne v dvoch etapách:

 

1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)

2. etapa - celoslovenské kolo

 

Podmienky súťaže:

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

1. kategória – materské školy

2. kategória - 1. - 4. ročník ZŠ

3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ

4. kategória - základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 1. - 4. ročník ZŠ

5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ

 Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2.

 Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

 Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

 Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 31. marca 2017 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je predbežne naplánované na 5. apríla 2017.

Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

 Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.

Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresného kola

/za Trnavský kraj/  do 28. februára 2017  na adresu:

 Hvezdáreň a planetárium M.R.Š.

Sládkovičova 41

920 01 Hlohovec