VOD 2023

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE

V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇOU A PLANETÁRIOM M.R. ŠTEFÁNIKA V HLOHOVCI

 

                                                   

                                          Vyhlasujú                                               

 

    XVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej  súťaže        

 

VESMÍR OČAMI DETÍ

Súťaž prebehne v dvoch etapách:

 

  1. etapa – okresné kolá (spádová oblasť)
  2. etapa – celoslovenské kolo

 

Podmienky súťaže:

 

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

  1. kategória – materské školy
  2. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ, 1.- 4. ročník osemročného gymnáziakategória – základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník ZŠ
  4. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ

 

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D) vo formáte maximálne A2.

Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne a paličkovým písmom napísať názov práce, meno autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujucého. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy !!, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie !!!. Prosíme súťažiacich, aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko stočením sa výkresy znehodnocujú !!!.

V súťaží budú hodnotené len práce jednotlivcov.

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Súťažné práce je potrebné doručiť na:

Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci , Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec

do 31. marca 2023 !!!

V termíne 13.- 26. apríla 2023 bude v priestoroch Vlastivedného múzea v Hlohovci inštalovaná výstava víťazných a výstavných prác uvedenej výtvarnej súťaže.

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do konca apríla 2023 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola sa bude konať v prvej polovici mája 2023.

Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.

Zoznam organizátorov okresných kôl súťaže: http://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/vesmir-ocami-deti/organizatori-okresnych-kol-vod

Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. Virtuálna výstava víťazných prác bude zverejnená na stránke www.suh.sk.

Ocenenie prác postupujúcich do celoslovenského kola s finančnou podporou MK SR.