Voľné pracovné miesto – odborný pracovník

  Hľadáme nových kolegov! 🙂

Riaditeľ Hvezdárne   a planetária   M. R. Štefánika, Sládkovičova 41,   920 01  Hlohovec, prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovnú pozíciu Pozorovateľsko-výskumného oddelenia planetária:

 Samostatný odborný pracovník Pozorovateľsko-výskumného oddelenia

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu neurčitú, trojmesačná skúšobná doba
 • plný alebo polovičný pracovný úväzok,
 • práca na smeny – jednosmenný pracovný režim

Pracovná náplň uchádzača

 • Práca s pozorovacou technikou
 • Astrofotografia – príprava, realizácia, spracovanie
 • Nastavovanie a justáž astro a fototechniky,
 • Starostlivosť o optické prístroje a PC techniku
 • Získavanie a spracovanie odborných pozorovaní
 • Sprevádzanie exkurzií po areáli a technických častiach hvezdárne
 • Príprava a realizácia prednášok, článkov a predstavení pozorovateľsko-odborného charakteru
 • Spolupráca s metodickým oddelením pri príprave prednášok a predstavení
 • Ďalšie úlohy nariadené riaditeľom

Termín nástupu

 • od 01. 06. 2021, resp. dohodou

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa prírodovedného alebo technického zamerania, prípadne stredoškolské vzdelanie s pomaturitným štúdiom astronómie, stredoškolské vzdelanie prírodovedného, technického alebo fotografického zamerania

Kritériá a požiadavky

 • skúsenosti s astronomickou a fotografickou technikou
 • prezentačné schopnosti a technická zručnosť
 • flexibilita
 • komunikatívnosť
 • samostatnosť
 • zodpovednosť
 • dôslednosť
 • príp. vodičský preukaz skupiny B
 • znalosť elektrotechniky a slaboprúdu aspoň na amatérskej úrovni vítaná
 • znalosť práce s PC vítaná – programovací jazyk, LAN, WiFi, redakčné a cloud systémy
 • znalosť prezentačných, grafických a videostrihových programov vítaná (PowerPoint, Lightroom, Photoshop, Adobe Premiere, resp. ekvivalenty)
 • znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na úrovni A vítaná

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis
 • doklady o    vzdelaní,    príp.    praxi    (maturitné vysvedčenie, vysvedčenie    o    štátnej    záverečnej skúške, vysokoškolský diplom)
 • zdravotná spôsobilosť (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 3 mesiace) – len v prípade úspešného uchádzača
 • súhlas uchádzača so  spracúvaním  osobných  údajov  na  účely  výberového  konania v zmysle  zákona  č.  18/2018Z.    o  ochrane  osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov
 • pre účely  preukázania  bezúhonnosti uchádzača  o  zamestnanie  sú požadované  údaje v zmysle §3 zákona č. 552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s §10  zákona  č.  330/2007    z. o registri  trestov  a o  zmene  a  doplnení  niektorých zákonov, a to: 1.  meno,  priezvisko,  rodné  priezvisko  uchádzača,  pôvodné  meno  alebo  priezvisko,  ak  došlo  k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu  a  u  osoby  narodenej  v  cudzine  aj  štát  narodenia,  4. štátne  občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo  občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so z. č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme (Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci) oprávnená/ý/é v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.)

Forma odmeňovania

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo  verejnom  záujme  a o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov v  znení neskorších  predpisov – platová  trieda 5 –7  v závislosti  od  vzdelania a platový  stupeň podľa odbornej praxe
 • základná hrubá mzda od 660,- Eur + zvýšenie platovej tarify v závislosti od dĺžky započítanej praxe
 • platové bonusy

Termín podania žiadosti

 • Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť čo najskôr osobne, poštou, alebo e-mailom.

Adresa podania

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Sládkovičova 41

920 01  Hlohovec

E-mail: office@hvezdaren.org

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Riaditeľ Hvezdárne a planetária v Hlohovci si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch

 Tel.: 033 730 18 28, +421 944 723 823

e-mail: office@hvezdaren.org